การยกเลิกการสั่งซื้อ

  • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  • รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากลูกค้ายังต้องการสั่งซื้อสินค้าโปรดทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
  • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
  • ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินให้ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
    แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นกรุณาติดต่อ  Call Center 02-374-4060